Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Art. 1 Bindend karakter van de algemene verkoopsvoorwaarden en uitsluiting van de algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden van de koper

1.1 Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking geschieden alle door ons uitgevoerde werken, offerten, leveringen en overeenkomsten onder de hiernavolgende voorwaarden welke gekend en zonder voorbehoud   aanvaard zijn door de koper/afnemer.

1.2 Door te bestellen verklaart de koper deze voorwaarden te aanvaarden. Iedere door de koper bepaalde tegenvoorwaarde is volstrekt nietig tenzij ze uitdrukkelijk en schriftelijk door ons werd aanvaard en is  slechts geldig voor het order die er het voorwerp van uitmaakt.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Deze algemene verkoopsvoorwaarden vervangen alle vorige algemene verkoopsvoorwaarden.

Art. 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomsten

2.1 Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, zijn onze offertes vrijblijvend en kunnen geenszins als een aanbod beschouwd worden. In geen enkel geval zijn wij gehouden tot deze offertes, zelfs niet na

aanvaarding ervan door de klant, zolang wij het order niet schriftelijk hebben bevestigd met een orderbevestiging.

2.2 Door op onze offerte in te gaan, aanvaardt de koper de specificaties van onze offerte, namelijk kwantum, afmetingen, uitvoering, prijs, levertijd en betalingscondities.

2.3 Eventuele onjuistheden in de orderbevestiging dienen, op straffe van verval, binnen de drie werkdagen na datum van orderbevestiging per aangetekende post te worden medegedeeld. Na verstrijken van deze termijn, worden de gegevens vermeld op de orderbevestiging als correct beschouwd.

2.4 Door een ontwerp of tekening te vragen, verbindt de cliënt er zich toe de onkosten daarvan te betalen.

2.5 Veranderingen, bijvoegingen, verbeteringen die dienen aangebracht gedurende de afhandeling van het order, zullen verrekend worden.

2.6 Alle verbintenissen aangegaan door onze vertegenwoordigers en verdelers worden slechts geldig na schriftelijke bevestiging door ons.

Art. 3 Prijzen

3.1 Al onze prijzen zijn netto in euro’s, exclusief BTW, af fabriek en ongeplaatst.

3.2 In de verkoopprijzen zijn de administratieve bijdragen van de Belgische vzw Recupel inbegrepen.

3.3 Ook omvatten onze verkoopprijzen nooit de kosten van terugname en verwerking van bestaande producten. Deze kosten zijn steeds ten laste van de eigenaar van het toestel en zullen afzonderlijk aangerekend worden.

3.4 Onze prijzen gelden steeds voor een globale levering wanneer het tegendeel niet uitdrukkelijk vermeld is in de orderbevestiging.

3.5 De kosten van verzending, invoer- en/of uitvoerrechten, belastingen, verzekeringen en overige kosten van vervoer in de ruimste zin des woords, komen steeds voor rekening van Afnemer. Indien verpakking

noodzakelijk is, wordt deze tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzaak van verpakken wordt uitsluitend door TRILEDGY BV beoordeeld.

3.6 Voor verkoopprijzen in vreemde valuta geldt steeds de wisselkoers op datum van de offerte, en elke negatieve wijziging van deze koers zal automatisch een herziening teweegbrengen van de vermelde prijzen.

Art. 4 Betaling

4.1 Na uitdrukkelijke of stilzwijgende aanvaarding van de orderbevestiging door de klant zal het bedongen voorschot van 30% op de koopprijs, incl. BTW, moeten worden betaald. Dit voorschot blijft te allen

tijde verworven en zal gebeurlijk verrekend worden met het conventionele schadebeding en de interesten welke door de klant verschuldigd zijn. Alleszins zijn wij niet verplicht de werkzaamheden aan te vatten voor wij het voorschot ontvangen hebben.

4.2 Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, dient elke factuur – taksen inclusief – betaald te worden binnen de dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum, zonder compensatie of vermindering.

4.3 Voor iedere vertraging in de betaling is de koper vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1,5% per begonnen maand en

zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten.

4.4 Ingeval van gedeeltelijke levering, zal elk gedeelte afzonderlijk gefactureerd worden en dient betaling te geschieden overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.2.

4.5 Compensatie of andere vermindering is niet toegestaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.6 Bij laattijdige betaling wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding verhoogd met 15%. De partijen zijn het er uitdrukkelijk

over eens dat deze vergoeding forfaitair is, teneinde het verlies te vergoeden, geleden door ons ingevolge extra beheerskosten, kredietkosten en verlies aan rendement van het geïnvesteerde kapitaal.

4.7 Ook zal de niet-betaling van een factuur binnen de overeengekomen betalingstermijn, ons toelaten de lopende orders te verbreken en van rechtswege alle niet-vervallen facturen eisbaar te maken.

Art. 5 Levering

5.1 Levertermijnen worden slechts opgegeven ten indicatieven titel, en zullen derhalve geen aanleiding kunnen geven tot schadevergoedingen of een annulatie van de bestelling tot gevolg hebben.

5.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering af fabriek.

5.3 Indien in afwijking van artikel 5.1, een bindende leveringstermijn werd overeengekomen, zijn wij slechts gehouden tot betaling van enige schadevergoeding ingeval laattijdige levering indien dit voorafgaandelijk

en schriftelijk werd overeengekomen. In geen geval kan deze schadevergoeding meer dan vijf (5) % van de prijs van de laattijdige levering bedragen met een maximum van 10.000 EUR.

5.4 Wij zijn gerechtigd gedeeltelijke leveringen uit te voeren of leveringen in termijnen. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zullen van toepassing zijn op elk zulke levering. Een gedeeltelijke levering ontheft

de klant niet van zijn verplichting om de levering aan te nemen en het gefactureerde bedrag te betalen.

Art. 6 Afnameverplichting

6.1 De klant is verplicht de door hem/haar bestelde producten af te nemen op het moment dat deze door ons worden afgeleverd.

6.2 Alle producten die niet binnen de bepaalde termijn kunnen afgeleverd worden, wegens een oorzaak afhankelijk van de klant, zullen voor zijn risico opgeslagen worden. De opslagkosten zullen 5% van het

totaal van de bestelling, per maand bedragen, vanaf de eerste dag van de opslag. Elke begonnen maand zal volledig aangerekend worden.

6.3 Indien deze producten na 1 maand niet afgeleverd kunnen worden aan de klant, hebben wij het recht het totaalbedrag van de bestelling, verhoogd met de tot dan extra betaalde kosten, te facturen zonder wij

nog gehouden zijn de producten te leveren.

Art. 7 Risico transport

7.1 Alle kosten van het vervoer en de verpakking van de producten komen voor rekening van de koper.

7.2 Levering van de producten aan de vervoerder geldt als levering aan de koper en het risico gaat dan ook op dat moment over op de koper.

7.3 Ook wanneer franco levering is overeengekomen, is de koper zelf aansprakelijk voor alle schade, zoals transport-, brand- en waterschade, diefstal of verduistering, die tijdens het vervoer ontstaat of

wordt geleden.

Art. 8 Klachten

8.1 Alle klachten betreffende de uitvoering van onze contracten dienen ons uiterlijk 8 dagen na levering per aangetekend schrijven te bereiken, zoniet wordt de koper geacht zonder enig voorbehoud in te stemmen

met de levering.

8.2 Door een levering in ontvangst te nemen, neemt de koper de verplichting op zich onmiddellijk de kwaliteit hiervan na te zien.

8.3 Geen enkele terugzending van producten wordt aangenomen zonder voorafgaand schriftelijk akkoord.

8.4 Indien het verborgen gebreken betreft dient de koper binnen de 8 dagen na ontdekking ervan ze ons schriftelijk per aangetekend schrijven te melden.

8.5 In geval van een door ons aanvaarde klacht beperkt onze eventuele verantwoordelijkheid zich tot het gratis herstellen of vervangen van het defecte product. In dit geval zijn wij niet gehouden om enige door de koper geleden schade te vergoeden.

Art. 9 Garantie, herstellingen en bedrijfszekerheid

9.1 Op alle producten geldt een garantie van 1 jaar vanaf datum van levering.

9.2 Deze garantie geldt uitsluitend voor de onderdelen en de arbeidsuren, niet voor de reisuren en de kilometerkosten.

9.3 Over het eventueel toekennen van een garantieclaim wordt uitsluitend door ons beslist.

9.4 Indien op de bestelbon of orderbevestiging geen melding gemaakt is dat de producten bestemd zijn om te verhuren, vervalt de garantie van 9.1 en 2 als wij vaststellen dat zij toch verhuurd werden.

9.5 De garantie dekt niet de defecten ontstaan door: stormschade, overmacht, vandalisme, en verkeerd gebruik. De koper dient zelf hiervoor een passende verzekering af te sluiten.

9.6 Het recht om een vordering onder garantie in te stellen vervalt na deze termijn van 1 jaar.

9.7 De producten die naar ons gestuurd worden ter herstelling, al dan niet vallend onder de garantie, dienen steeds franco fabriek verzonden te worden.

9.8 Herstelde producten worden steeds vervoerd voor rekening en risico van de klant.

9.9 Om de bedrijfszekerheid te garanderen op lange termijn, moet het led-display permanent onder spanning staan, zelfs in periodes waarbij geen content weergegeven wordt (zoals ’s nachts). Indien er aanwijzingen zijn dat het scherm herhaaldelijk en op een continue manier met of zonder spanning is gezet om welke reden dan ook kan dit tot garantieverlies lijden.

Art. 10 Risico en opslag

10.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het risico van de producten voor rekening van de koper vanaf het moment van levering.

10.2 Indien de levering door de koper uitgesteld wordt, worden de producten voor rekening en risico van hem opgeslagen.

10.3 Indien de klant achterstallige facturen heeft of zijn waarborgen niet heeft verleend, zijn wij gerechtigd de producten voor rekening en risico van de koper op te slaan en de levering uit te stellen tot alle vervallen bedragen zijn betaald.

Art. 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Alle verkochte producten blijven onze eigendom tot volledige betaling van alle huidige en toekomstige vorderingen, uit welke hoofde dan ook, en met inbegrip van renten en kosten.

11.2 Bijgevolg kan de koper op geen enkele wijze over de nog niet volledig betaalde producten beschikken; meer in het bijzonder kan de koper ze niet aan derden in onderpand geven, incorporeren in andere producten,

in eigendom overdragen of belasten met enige zekerheid.

11.3 Indien op enigerlei wijze onze eigendomsrechten dreigen geschaad te worden door o.a. beslaglegging, aanvraag tot faillissement of staking van betaling, is de koper verplicht ons direct in te lichten.

Art. 12 Demonstratietoestellen en studies

12.1 Indien door ons toestellen als voorbeeld getoond of verstrekt worden, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren producten kunnen van

deze toestellen afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte toestel.

12.2 Studies, plannen, tekeningen, enz. op verzoek van of opgemaakt in samenspraak met een potentiële koper, die niet het voorwerp uitmaken van een bestelling zullen aangerekend worden aan de potentiële

koper.

Art. 13 Geheimhouding

13.1 Zowel de koper als wij zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die beide partijen in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

13.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een van de partijen is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie en dit op straffe van een direct opeisbare boete van 2.500 EUR per overtreding.

Art. 14 Annulering

14.1 Indien de koper een reeds gesloten overeenkomst of door ons aanvaarde bestelling of werk annuleert en/of intrekt, is hij naast een vergoeding voor de reeds gemaakte kosten, een schadevergoeding verschuldigd

van 50% op de prijs van de geannuleerde bestelling werk of overeenkomst.

14.2 Deze bepaling is ook van toepassing in geval van een gedeeltelijke annulering.

14.3 Orders voor bijzonder op maat gemaakte producten en andere nietstandaard producten zijn niet annuleerbaar. Hierbij zijn begrepen:

producten die geassembleerd dienen te worden, producten die voor de koper getest, geassembleerd of geïntegreerd zijn, goederen in bewerking en gereed product specifiek voor de klant.

Art. 15 Ontbinding

15.1 In volgende gevallen worden alle gesloten overeenkomsten met de koper onmiddellijk geheel of gedeeltelijk ontbonden door een enkele schriftelijke mededeling en zonder dat er een ingebrekestelling noodzakelijk is, en onverminderd ons recht op volledige terugbetaling van de reeds gemaakte kosten en eventuele schadevergoedingen:

- indien de koper aan één of meerdere verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomsten, niet correct dan wel niet tijdig voldoet;

- indien de koper een concordaat aanvraagt;

- indien de koper in staat van faillissement wordt verklaard;

- indien de koper zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, verkoopt, liquideert of stillegt;

- indien op zaken van de koper bewarend of uitvoerend beslag gelegd wordt.

15.2 Als de ontbinding is ingeroepen, zijn alle vorderingen, vermeerderd

met renten en schadevergoedingen, terstond en geheel opeisbaar.

Art. 16 Intellectuele eigendom

16.1 Overeenkomstig de wetgeving op de auteursrechten, en zolang het productierecht niet wordt afgekocht door de cliënt, blijven de studies, tekeningen, plannen e.d. onze eigendom en mogen deze niet gebruikt worden op enige andere wijze dan overeengekomen, tenzij mits geschreven machtiging.

16.2 Ook houden wij het recht om de gemaakte producten te gebruiken als model bij beurzen en publicaties.

16.3 Indien een order software of andere intellectuele eigendom omvat, is de software of de andere intellectuele eigendom die wij ter beschikking stellen aan de koper, onderworpen aan het auteursrecht en de gebruikerslicentie waarvan de algemene voorwaarden opgenomen zijn in de licentieovereenkomst bij de software of intellectuele eigendom.

16.4 Niets in deze algemene verkoopsvoorwaarden kan geïnterpreteerd worden in de zin dat het enig recht of licentie toestaat om software te gebruiken op een wijze of voor een doel dat niet uitdrukkelijk is toegestaan door de licentieovereenkomst.

Art. 17 Aansprakelijkheid

17.1 Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevoerde publiciteit en voor het verlies aan reclame inkomsten tengevolge van defecte toestellen.

17.2 Alle wettelijke vergunningen die noodzakelijk zijn of kunnen zijn bij de plaatsing van onze producten moeten door onze cliënten zelf aangevraagd en bekomen worden. Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor het niet bekomen van enige vergunning. Het niet bekomen van een vergunning is geen reden om de bestelling of levering te annuleren.

17.3 Alle producten zijn bestemd om te blijven in het land waar wij ze geleverd hebben en te gebruiken zoals overeengekomen met de klant. Bij een eventuele doorverkoop of export, is de klant zelf verantwoordelijk

om te voldoen aan de toepasselijke wetgevingen en licenties van het land van bestemming. Wij kunnen hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid dragen noch enige schadevergoeding verschuldigd zijn aan de koper wegens het niet naleven door de klant van enige toepasselijke wetgeving hieromtrent. Zonder schriftelijke toestemming van Triledgy bv om naar dat land te exporteren zal ook elke garantie komen te vervallen. 

17.4 Behoudens andersluidende bepaling in deze algemene verkoopsvoorwaarden, zijn wij op geen enkele manier aansprakelijk voor schade, op welke manier ook veroorzaakt en van welke aard ook, op basis van

een extra-contractuele of contractuele fout, nalatigheid van ons personeel of agenten met betrekking tot onze producten.

17.5 Alle voorwaarden, garanties of andere bepalingen, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend, wettelijk (met uitzondering van dwingende wetsbepalingen) of op andere wijze opgelegd, worden hierbij voor zover als

mogelijk uitdrukkelijk uitgesloten, op voorwaarde dat niets in dit artikel onze aansprakelijkheid zal uitsluiten of beperken m.b.t. de dood of persoonlijke verwonding die werd veroorzaakt door onze nalatigheid of door ons personeel.

17.6 In elk geval zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de voorzienbare schade en zal deze geen gevolgschade omvatten, daartoe inbegrepen, maar niet beperkt tot, inkomstenverlies, omzetverlies, verlies

door sluiting, verhoogde productiekosten of operationele kosten, cliëntenverlies, reputatieverlies, dataverlies.

Art. 18 Overmacht

Indien wij op enig moment niet in staat zijn om onze contractuele verplichtingen uit te voeren of indien er verlies, schade, verwonding of vertraging bij levering is, t.g.v. of veroorzaakt door overmacht, of enig vreemd voorval, of gebeurtenis buiten onze controle, zoals onder meer (maar zonder afbreuk aan de algemene draagwijdte van

de voorgaande uitdrukking) het plegen van elke strafrechtelijke daad, het persé gebrek aan onderdelen (o.a. wegens laattijdige leveringen door onze leveranciers en/of fabrikanten of wegens allocatie), een pandemie, 

oorlogsdaad (hetzij verklaard of niet), een burgerlijke opstand, een ongeluk, stakingen of lock-outs, menselijke rampen, natuurramp of handelingen of verzuim van de koper, of elke beperking opgelegd door een lokale, gemeentelijke, of regeringsautoriteit (douaneautoriteiten inbegrepen) hetzij Belgische of buitenlandse, dan hebben wij de keuze om de leveringen en andere verplichtingen te schorsen gedurende 6 maanden, of het order of het resterende deel van een order te annuleren door loutere kennisgeving aan de koper zonder verdere

aansprakelijkheid. Indien in zulke omstandigheden de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigd wordt, zal de koper gehouden zijn om ons op een pro-rata basis te betalen voor elk product geleverd onder elke overeenkomst.

Art. 19 Toepasselijk recht

Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze koopovereenkomst of die uit deze koopovereenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de vennootschap TRILEDGY BV, van waar uit gehandeld is ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst, gevestigd is.


ALGEMENE VOORWAARDEN RECLAMECAMPAGNES (met of zonder chauffeur) EN VERHUUR VAN MATERIAAL

ARTIKEL 1: BINDEND KARAKTER VAN DE ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN EN UITSLUITING VAN DE ALGEMENE OF BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN DE HUURDER/ADVERTEERDER

1. Door het feit dat hij bestelt, aanvaardt de adverteerder/huurder onderhavige algemene contractvoorwaarden en verzaakt hij uitdrukkelijk aan alle aankoop‐ of verkoopvoorwaarden op zijn bestelbonnen, facturen of alle andere documenten die van hem uitgaan.

2. Iedere eventuele afwijking van onderhavige voorwaarden vereist een voorafgaandelijk, specifieke en schriftelijke goedkeuring vanwege TRILEDGY BV.

ARTIKEL 2: PRIJS

1. De facturatie gebeurt tegen de prijs van de dag der levering en/of uitvoering. TRILEDGY BV behoudt zich derhalve het recht voor om tussen het ogenblik van de bestelling en dat van de levering

en/of uitvoering de prijs aan te passen. 

2. Alle catalogi, prijslijsten en om het even welke documenten worden verstrekt als loutere inlichtingen en binden TRILEDGY BV niet. In de door ons aangeboden prijs zijn BTW, eventuele provincie‐ of

gemeentetaksen en alle andere belastingen of eventuele boetes niet inbegrepen en voor rekening van de opdrachtgever, behalve wanneer het anders is bedongen.

3. Om vast en bindend te zijn voor TRILEDGY BV moet ieder aanbod vooraf en uitdrukkelijk worden vastgelegd in een bijzonder geschrift dat door de bestuurder of een directeur van TRILEDGY BV

moet ondertekend zijn. Het aanbod is slechts geldig gedurende één maand en vervalt van rechtswege na verloop van deze termijn, indien het niet daarvoor aanvaard wordt.

4. Elke bestelbon van de adverteerder/huurder, die door TRILEDGY BV aanvaard wordt, bindt de adverteerder definitief jegens TRILEDGY BV.

ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE BESTELLING

De uitvoeringstermijnen die eventueel door TRILEDGY BV zouden meegedeeld zijn, zijn loutere inlichtingen.

Overschrijding ervan brengt de aansprakelijkheid van TRILEDGY BV niet in het gedrang en geeft geen recht op schadevergoeding. Indien er echter meer dan 90 dagen vertraging is en dan een ingebrekestelling meer dan 30 dagen zonder gevolg bleef, kan de adverteerder zijn bestelling voor het nog onuitgevoerde deel annuleren en de daarmee overeenstemmende prijs behouden of terugvragen, met uitsluiting van enige schadevergoeding.

Bovendien behoort de keuze van de controlemiddelen die door TRILEDGY BV gebruikt worden, zoals tachografen, routebriefjes, track&trace rapporten, enz. uitsluitend tot haar interne organisatie. De adverteerder kan geen enkel recht laten gelden op een door TRILEDGY BV vrij gekozen controlemiddel.

Indien gespreide uitvoeringen overeengekomen werden, geldt elk van hen als een afzonderlijk contract, zodat de gebeurtenissen die één uitvoering betreffen, geen invloed hebben op de verdere uitvoeringen. Indien echter de adverteerder een som, die hij om het even welke reden aan TRILEDGY BV verschuldigd is, geheel of gedeeltelijk niet betaalt of te laat betaalt, mag TRILEDGY BV alle uitvoeringen opschorten tot de adverteerder hoofdsommen, interesten, conventionele of andere vergoedingen, kosten, enz. volledig betaald heeft. 

Elk voor een bepaalde duur afgesloten contract wordt stilzwijgend voor opeenvolgende termijnen van dezelfde duur verlengd, behoudensopzegging door de ene partij minstens 30 dagen voor het einde van de lopende termijn aan de andere betekend per aangetekend schrijven.

Ingeval TRILEDGY BV gevraagd wordt om studies te maken voor specifieke programma’s of voor bijzondere campagnes, vallen deze studies onder de wettelijke bepalingen inzake auteursrechten en artistieke scheppingen. De studiekosten worden, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, gefactureerd tegen een uurtarief van 50€ en de reiskosten tegen 0,75€/km. De tegenpartij verbindt zich ertoe om de aldus gefactureerde bedragen aan TRILEDGY BV te betalen.

ARTIKEL 4: KLACHTEN EN BETWISTINGEN

De adverteerder moet elke klacht over de uitvoering van het contract door TRILEDGY BV aan laatstgenoemde melden binnen de 48 uur na de aanleiding ertoe. Iedere betwisting over de vermeldingen op haar facturen of debetnota’s moet eveneens binnen de 48 uur na de verzending van het betwiste document aan TRILEDGY BV gemeld worden. Alle mededelingen aan TRILEDGY BV moeten geschieden bij ter post aangetekende brief. Bij niet‐naleving van deze bepalingen is de adverteerder van zijn betwistingsrecht ontheven.

In geval een klacht van de adverteerder tegen TRILEDGY BV over de aard of de kwaliteit van haar prestaties gegrond is, kan de adverteerder uitsluitend aanspraak maken op, naar keuze van TRILEDGY BV, ofwel het overdoen van de betwiste prestatie met uitsluiting van alle andere schadevergoeding, ofwel de betaling van een vervangende schadevergoeding.

ARTIKEL 5: BETALING  BOETEBEDING EN VERWIJLINTRESTEN

Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na de uitgifte. Het trekken van wissels, het toekennen van uitstel van betalingen of de aanvaarding van om het even welke betalingsmodaliteiten, brengen geen schuldvernieuwing teweeg en evenmin enige afwijking van of verzaking aan deze algemene contractvoorwaarden. Om geldig te zijn, moet iedere betaling gebeuren op de rekening van TRILEDGY BV ofwel in handen van haar zaakvoerder, met uitsluiting van ieder andere persoon.

In geval een factuur niet op de vervaldag betaald wordt, is de adverteerder van rechtswege aan TRILEDGY BV een intrest van 1,5% per begonnen kalendermaand verschuldigd, evenals een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding gelijk aan 15% van het onbetaalde bedrag. Deze conventionele intrest en het boetebeding zijn van rechtswege verschuldigd zonder ingebrekestelling, door het loutere feit der niet‐betaling op de vervaldag. Onze vertegenwoordigers, chauffeurs, enz. zijn niet gemachtigd om betalingen te ontvangen, behalve met een bijzondere en schriftelijke volmacht. De betalingen die aan hen zouden gedaan worden zijn ons niet tegenstelbaar.

In geval van beëindiging van een overeenkomst afgesloten met een adverteerder, worden al de facturen die door TRILEDGY BV jegens deze adverteerder uitgegeven werden, onmiddellijk opeisbaar, welke de betalingsmodaliteiten of de uitstel van betaling mogen zijn.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

TRILEDGY BV is niet aansprakelijk voor de inhoud van de teksten, documenten, foto’s, videomateriaal, enz. die door de adverteerder overhandigd zijn, met inbegrip van de vergissingen die deze teksten, documenten, foto’s, videomateriaal, enz. zouden bevatten.

De adverteerder wordt geacht de gewezen eigenaar en/of de door de eigenaar of auteur gemachtigde gebruiker te zijn van de reproductierechten, teksten, documenten, plannen, foto’s, videomateriaal, enz. die hij aan TRILEDGY BV ter reproductie of verspreiding overmaakt. TRILEDGY BV beperkt zich ertoe om de bestellingen uit te voeren onder de uitsluitende en volledige aansprakelijkheid van de adverteerder. De adverteerder is volledig aansprakelijk voor zijn publiciteit. Hij verklaart dat hij de wetgeving en de gebruiken inzake concurrentie en handelspraktijken kent. Hij verbindt zich ertoe deze na te leven voor alle publiciteit die hij aan TRILEDGY BV ter verspreiding toevertrouwt.

Indien TRILEDGY BV door een derde zou worden aangesproken in verband met een contract dat voor rekening van de adverteerder wordt uitgevoerd, verbindt laatstgenoemde zich ertoe om de zaak van TRILEDGY BV over te nemen in ieder geschil dat zou ontstaan en om TRILEDGY BV te vrijwaren voor elke bedrag dat TRILEDGY BV zou moeten betalen ingevolge of ter gelegenheid van, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, de uitvoering van een contract. 

TRILEDGY BV is niet aansprakelijk in geval de uitvoering van het contract onderbroken of bemoeilijkt wordt door een defect of ongeval aan de (aanhang)wagen of aan de trekker of publiciteitswagen. Zij verbindt zich er wel toe om alles in het werk te stellen om zulke situatie te verhelpen. TRILEDGY BV is er niet toe gehouden het contract verder uit te voeren indien een gebeurtenis zich voordoet die, zelfs wanneer zij onvoorzienbaar is, de uitvoering van het contract vertraagt, bemoeilijkt of onmogelijk maakt, vergeleken met de omstandigheden van het ogenblik van het sluiten van het contract. Hiermee wordt o.a. bedoeld : al dan niet verklaarde oorlog, staking, pandemie, lock‐out, politieke, sociale of economische onrust, brand, verkeersopstopping, overstroming, ongeval, overheidsmaatregel, politieverordening, gemeentelijk op provinciaal reglement, onweer en ieder geval van overmacht. Deze opsomming is niet exhaustief doch louter exemplatief.

De adverteerder is echter steeds verplicht de prijs van de reeds geleverde prestaties te betalen.

TRILEDGY BV is niet de bewaarder van extra promotiemateriaal en is derhalve niet aansprakelijk voor diefstal, verdwijning, opzettelijke beschadiging door derden of voor schade veroorzaakt door weer en wind.

Indien een werknemer of bestuurder van TRILEDGY BV het gehuurde materiaal verlaat omdat er geen permanentie werd besteld door de opdrachtgever dient deze laatste een verzekering afgesloten te hebben die alle risico’s, met inbegrip van eender welke vorm van schade, diefstal, etc…van het gehuurde of gratis bijgeleverde materiaal, dekt.

ARTIKEL 7: ANNULATIE VAN HET CONTRACT DOOR DE ADVERTEERDER

Indien de adverteerder een bestelling wil annuleren nog voor met de uitvoering is begonnen, moet hij aan TRILEDGY BV een forfaitaire onverminderbare vergoeding gelijk aan 25% van het bedrag der bestelling betalen. Bovendien moet hij TRILEDGY BV vrijwaren voor alle bedragen die zij ingevolge de annulatie der bestelling zou moeten betalen aan leveranciers, onderaannemers, enz. Indien de adverteerder een bestelling wil annuleren waarvan de uitvoering aan de gang is, moet hij aan TRILEDGY BV een forfaitaire en overminderbare vergoeding gelijk aan het volledig bedrag der bestelling betalen evenals de B.T.W. en alle andere taksen, net zoals in de eerste alinea van dit artikel, in welke fase de uitvoering zich ook bevindt. Een bestelling wordt beschouwd als zijnde in uitvoering acht vrije dagen voor de eerste dag dat het voertuig of de voertuigen volgens plan zou(den) rijden, gelet op de noden van de voorbereiding ervan.

ARTIKEL 8: VERSCHIJNINGEN  INLASSINGEN – AANPLAKKINGEN

De data en plaatsen van verschijning, inlassing en opstelling, enz. zijn niet gewaarborgd. Iedere vermelding op de bestelbon of in de briefwisseling geldt als een loutere aanwijzing en de aankondiging moet betaald worden, op welke dag of welke plaats ook de publiciteit wordt gevoerd.

ARTIKEL 9: BEEINDIGING

Indien de adverteerder in faillissement, in concordaat of in vereffening wordt gesteld, indien protesten worden gericht tegen de adverteerder, indien deze op wezenlijke wijze verzaakt aan zijn verplichtingen sociale zekerheidsbijdragen, taksen, belastingen of elke andere fiscale schuld, te betalen en, meer algemeen, indien precieze en samenhangende indiciën van een toestand van insolvabiliteit, van staking van betaling of van wankel krediet voorhanden zijn, kan TRILEDGY BV iedere met een adverteerder afgesloten overeenkomst onmiddellijk beëindigen mits hij daarvan schriftelijk kennis geeft hetzij aan de adverteerder, hetzij, in voorkomend geval, aan de curator of de vereffenaar.

ARTIKEL 10: GESCHILLEN

Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de vennootschap TRILEDGY BV, van waar uit gehandeld is ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst, gevestigd is.